Deuteronomy 1

Deuteronomy 1:1-25

Deuteronomy 1:26-46

PayPal