Deuteronomy 10

Deuteronomy 9:1 – 10:11

Deuteronomy 10:12 – 11:32

PayPal