Deuteronomy 6

Deuteronomy 5:22 – 6:9

Deuteronomy 6:10-25

PayPal